Vi ønsker lokalkunnskap fra folket i Ski

Bli med og svar på en digital undersøkelse. Bane NOR Eiendom har har engasjert Léva Urban Design for å involvere innbyggerne i Ski i planene for utvikling av tomtene ved Ski stasjon.

Innbyggerne i Ski tas med tidlig i planprosessen

I fjor høst ble det kåret vinnere av parallelloppdraget og valgt arkitekter til å jobbe videre med utviklingsprosjektene på hver side av stasjonen. Status nå er at kommunen skal gjøre noen overordna avklaringer før den formelle planprosessen kommer i gang. Da passer det bra å bruke tiden godt til å gjøre medvirkning med befolkningen.

Å involvere de med lokalkunnskap i prosessen gir merverdi

Formålet med å ha en medvirkningsprosess er å informere om planene, få forståelse om lokale forhold og gi folk mulighet til å komme med innspill. Det er planer om flere ulike medvirkningsaktiviteter for å ta med de som har lokalkunnskap i planprosessen. Først ut nå er en digital undersøkelse som sendes ut bredt og skal gi en innledende innsikt om lokale forhold.

Innspill på kart og kommentarer gir unik, lokal innsikt innledningsvis

Det overordna målet med den digitale undersøkelsen er å få innsikt om bruken av Ski og den lokale oppfattelsen av stedet. Til forskjell fra vanlige spørreundersøkelser gis noen av svarene på et kart, noe som gir en verdifull innsikt der man kan knytte vanlige innspill til registreringer av steder og bevegelser. Til forskjell fra fysiske medvirkningsarrangementer som for eksempel folkemøter, gir en slik digital undersøkelse muligheten for at veldig mange kan svare, og man får ofte en bred deltagelse på tvers av kjønn og alder. Man ser på svarene i sammenheng for å avdekke de store trekkene i kartet, sånn at personvern blir ivaretatt.

Du kan svare på undersøkelsen ved å klikke her

Mer medvirkning og mulighet til å komme med innspill senere

Resultatene fra undersøkelsen blir nyttige for å kunne ivareta lokale forhold i utviklingen av tomtene ved stasjonen. I løpet av høsten er det planer om medvirkningsaktiviteter som blir mer rettet mot å innhente konkrete innspill til planene. Følg med på nettsiden for å holde deg oppdatert om planene for medvirkning.