Tester nye mobilitetsløsninger

Nye mobilitetsløsninger skal testes ut på Ski. Sammen med Ruter, Entur og Nordre Follo kommune har vi lansert pilotprosjektet mobilitetspunkt på Ski stasjon. Målet er å få flere til å komme seg til og fra stasjonen uten å bruke bilen og lage et attraktivt knutepunkt i kommunen.

Mobilitetspunktet binder sammen ulike mobilitetstjenester, og først ut er elsparkesykler, bildeling, selvkjørende kjøretøy, buss og tog. Mobilitetspunktet har flere nye funksjoner som skal testes og gi læring til alle samarbeidspartnere. Blant annet testes en ny parkeringsmodell for elsparkesykler fra Tier som har mål om å legge til rette for frihetsfølelse og fleksibilitet, samtidig som tjenesten ivaretar et ryddig bybilde og trafikksikkerhet. I tillegg ventes det å komme lastesykler og elsykler fra Move About og familiesykkelen fra CityQ.

Fredag 18. juni 2021 ble mobilitetspunktet i Ski lansert. Med utgangspunkt på Ski stasjon skal samarbeidspartnerne pilotere fremtidsrettede, effektive og inkluderende mobilitetsløsninger og teste om nye tjenester kan få flere til å sette fra seg privatbilen.

­­­ – Målet er å skape et attraktivt og funksjonelt knutepunkt slik at vi tilrettelegger for effektiv arealutvikling og reduksjon i bruk av privatbilen. Vi skal sammen løse fremtidige kundebehov og hente ut læring som gir overføringsverdi til andre knutepunkt, sier prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, Rune Breivik.

Han tror bildelingstilbudet fra Move About kan være en erstatning for dem som vurderer å kjøpe seg ny bil eller kvitte seg med den de har. Bane NOR Eiendom har derfor satt av seks parkeringsplasser ved Ski stasjon, hvor man kan velge mellom elektrisk varebil og forskjellige elektriske personbiler.

Mobilitetspunktet vil bestå av et bredt tilbud som skal gjøre at brukerne skal kunne velge den tjenesten som passer deres behov der og da. Alle tjenestene er deletjenester, og vil kunne brukes av flere.

For at tilbudet av transportformer skal fremstå som enkelt tilgjengelig for de reisende, skal informasjonen om tilbudet samles og presenteres på en oversiktlig måte i en app. Entur har ansvaret for å få på plass den digitale infrastrukturen og Bane NOR har ansvar for den fysiske infrastrukturen.

Mobilitetspunktet innehar flere unike trekk som ikke er testet tidligere. Blant annet:

  • Plassert på et kollektivknutepunkt bestående av tog og busser
  • Tilknyttet elsparkesykler med et nettverk av parkeringssoner
  • Tjenestene vil på sikt bli tilgjengelig i Entur-appen og etter hvert også i Ruter-appen
  • Tilknyttet innfarts/pendler-parkering
  • Tilknyttet autonome kjøretøy

– For at jernbanen skal være sentral i vårt fremtidige reisemønster, må overgangen mellom jernbane og andre reisemåter bli mer sømløse – og de må være bærekraftige. Mobilitetsløsningene vi tester ut nå er langt mer bærekraftige enn privatbilen, og vi forventer at erfaringene vi får fra dette pilotprosjektet kan overføres til andre knutepunkt, sier Rune Breivik.

– Et tett samarbeid mellom Bane NOR Eiendom, Entur og Ruter og god dialog med kommunen er viktig for å lykkes med å skape et attraktivt knutepunkt og få flere til å velge grønne reiser, sier Områdeleder i Ruter, Ole Jakob Aanes.