Her er resultatene fra spørreundersøkelsen høsten 2021

Nesten 550 stykker deltok i den første digitale undersøkelsen - tusen takk! De ønsker at fremtidens Ski er et sted med en sterk og positiv identitet, der en styrket satsning på aktiv mobilitet og et levende sentrum gjør det attraktivt å oppsøke og bevege seg rundt.

Høsten 2021 gjennomførte vi en digital spørreundersøkelse i forbindelse med utviklingen av tomtene rundt Ski stasjon.

Målet med undersøkelsen var å få en nyansert innsikt i hvordan folk beveger seg, hvilke tilbud som benyttes, hva som kjennetegner Ski i dag, og hva som i høyere grad bør kjennetegne Ski i fremtiden.

Undersøkelsen tok for seg hele Ski , og med et særlig fokus på sentrum. Dette var for å få innsikt i hvordan Ski stasjonsby kan bidra med løsninger som er gunstig for den helhetlige utviklingen av fremtidens Ski.

549 stykker deltok i undersøkelsen

Det har vært bred og god respons på undersøkelsen. I alt har 549 personer deltatt, der 60 % bor i Ski, mens de resterende er folk som jobber eller går på skole i Ski. -Vi er godt fornøyd med både bredden og responsen på undersøkelsen. En høy andel ungdom har svart på undersøkelsen, noe som både Ski og Drømtorp videregående skoler skal ha takk for, forteller prosjektsjef Rune Breivik.

Peker på kjennetegn og mangler

Resultatene fra undersøkelsen viser at Ski sentrum er godt dekket med nødvendige funksjoner og tilbud som man trenger i hverdagen. Det at det ikke er så mange valgfrie tilbud, sier noe om i hvilken grad Ski sentrum oppleves som attraktivt å bruke, besøke og være i også når det ikke er en nødvendighet. Resultatene peker også på en manglende estetisk kvalitet i de fysiske omgivelsene, noe som bidrar negativt til den helhetlige opplevelsen av Ski. Flere uttrykte dessuten sin misnøye til at flere av parkeringsplassene er dårlig utnyttelse av sentrumsarealet.

I spørsmålet om hva som kjennetegner Ski i dag er svaret klart: Stasjonen og Ski storsenter. Begge er praktiske funksjoner som er gode å ha, men som ikke er unikt og identitetsskapende for Ski sett i et større perspektiv. Det ble samtidig knyttet en del negative kommentarer til hvordan Ski framstilles utad i dag.

For lite liv i sentrum

- I undersøkelsen er det mange som ønsker seg mer liv i sentrum. Mer aktivitet i form av flere kafeer og restauranter, som trekker folk inn til sentrum, er en gjenganger. I tillegg var det flere i undersøkelsen som uttrykte sin misnøye til at flere av parkeringsplassene er dårlig utnyttelse av sentrums arealet, sa prosjektsjef Rune Breivik til Østlandets Blad 21/2-22.

Breivik fortalte videre at svarene samsvarer godt med hvordan arkitektene ser for seg Ski stasjonsby. De tenker seg en løsning med blanding av næring og bolig på vestsiden av stasjonen og hotell på østsiden. Deler av innfartsparkeringen foreslås etablert som et p-hus under et nytt boligkvartal, rett sør for Skeidar. Rett nord for reisetorg vest foreslår vi et nytt kontorbygg med mulighet for kafé, kiosk osv., tett på nedgangen til stasjonen.

Anbefalinger fra folket

To ting ble trukket frem i spørsmålet om hva som bør kjennetegne Ski i framtiden: Respondentene ønsker å styrke identiteten til Ski og skape attraksjonsverdi. Og de ønsker å styrke satsingen på mobilitet som fremmer sykkel og gange. De tegner et bilde av Ski med et levende sentrum som har god arkitektur og hvor det er gode forhold for gående og syklende.

Du kan lese oppsamlingen av undersøkelsen ved å klikke her

Neste fase

Vi går nå en spennende vår i møte! Planoppstart vil snart bli varslet, og i den forbindelse ser vi fram til å invitere til enda mer medvirkning. Vi håper at folk har lyst til å gi sine innspill til det videre arbeidet med utviklingen av Ski stasjonsby.

Under ser du en oversikt over hvilke medvirkningsaktiviteter som er blitt gjennomført og hvilke som planlegges. Følg med på siden for å holde deg oppdatert!